Sagsbehandler

Hvordan foregår visitationen?

Visitationen varetages af daglig leder og terapeut. For at have det bedst mulige grundlag for visitationen, og dermed at barnet/unge bliver velplaceret, skal alle relevante sagsakter foreligge. Når det er besluttet at sagen er relevant for opholdsstedet i Oure, vil anbringende myndighed blive kontaktet for aftale om besøg.

​Ved besøget vil der være mulighed for gensidigt at stillet uddybende spørgsmål til sagen lige som der vil være en rundvisning. Før barnet/den unge involveres, er det en forudsætning, at forældremyndighedsindehaver siger ja til tilbuddet. Herefter inviteres den unge på besøg med familie og kommune. Den unges kontaktperson vil være til stede ved dette kontaktbesøg og senere ved indflytningen.

Efterfølgende aftales indskrivning.

Forudsigelig hverdag og ugeskema

Dagligdagen på opholdsstedet i Oure er tilrettelagt med en fast struktur, som hjælper den unge, der ofte er præget af indre kaos, med at overskue hverdagen og gøre den så tryg og forudsigelig, som det er muligt. Det forventes, at den unge er tilknyttet et dagtilbud.

Ugeskema
Ugeskema, laves i samarbejde med den unge, kan indeholde følgende behandlingselementer:

  • Undervisning
  • projekter
  • husmøde
  • individuel samtale hos terapeut
  • fritidsaktiviteter

Ugeplanen gør dagen og ugen forudsigelig og dagligdagen tryg og lærer den unge om nødvendigheden af planlægning og mulighed for at glæde sig til fremtidige opgaver og funktioner. Den kan skabe orden i kaos for den unge og vil desuden synliggøre aktivitetsniveauet for den enkelte.

Rammer og ungemøder

Der laves rammer for den enkelte ung. Disse rammer bliver til ud fra Handleplanen, som er udarbejdet i samarbejde med den anbringende kommune, og ændres løbende i takt med at delmål nås. Rammerne udarbejdes i teamet og i samarbejde med den unge, rammerne indeholder faste aftaler om, hvad den enkelte unge ønsker, må, skal og kan og ikke må. Rammerne kan bruges som evalueringsredskab ift. behandlingen.

Ungemøder
Hver uge afholdes der ungemøde for alle de unge samt det personale der har vagt den pågældende dag. Der foreligger en fast dagsorden. Det er også muligt for den unge at tage ting op og/eller fremkomme med ønsker, som de gerne vil have behandlet på personalets teammøde.

På ungemødet kan diskuteres hvad som helst fra ris/ros til hinanden til ønsker om ture og aktiviteter ud af huset, nyanskaffelser mm. Ungemødet er forudsigeligt, da den unge på forhånd kender dagsordenen, samtidig er det en træning i at sidde i en større gruppe, lytte til andre, selv få sagt noget blandt mange og være med til at tage beslutninger.

Tavler og iPads

Husets tavler er et vigtigt redskab til at skabe overblik, tryghed, deltagelse og forståelse for såvel egen deltagelse som andres.

Fra tavlerne vil det fremgå hvad der skal ske(formiddag/eftermiddag/aften) den aktuelle dag i huset, hvad de enkelte unge skal, hvem af personalet der er på arbejde, hvem der evt kommer på besøg, hvad dagens menu er osv. Efter samme princip laves en uge oversigt på tavle, som ajourføres morgen og aften.

Måltider

Der er morgenmad kl. 06.00-08.00 hvorefter morgenmaden bliver ryddet ud, da de unge skal være oppe og i gang med deres dagtilbud. Der kan være undtagelser, hvis den unge f.eks. er syg eller har fri. Så er det aftalt på forhånd.

​Der er eftermiddagsthe kl. 15.30

Aftensmaden er kl. 18, medmindre der foregår noget specielt, som gør, at det må rykkes. Igen kun efter aftale, idet spontane ændringer ophæver effekten af tavle og tro på aftaler.

​Der er aften-the kl. 21.30

Traditioner

Det er vigtigt for opholdsstedet i Oure, at opbygge traditioner og kultur omkring de unge, så de på den måde får en oplevelse af årets gang. Vi markerer årstidernes skiften og holder traditioner med, påske, pinse advent mv. så de unge kan bringe traditioner med sig, når de flytter.

Vi holder en julefrokost for de unge og medarbejderne inden juleferien. Derudover, holder vi de unges fødselsdag og evt. andre festligheder (konfirmation, eksamen m.v ).

Forældrekontakt

Opholdstedet i Oure mener, at det er vigtigt for den unge, at bevare kontakten til sine forældre, familie og øvrige netværk eller få hjælp til at reetablere denne kontakt.

Vi vægter disse familiebånd meget og vil under anbringelsen sikre en ugentlig kontakt til familien, hvor vi informerer om den unges hverdag og om det der i øvrigt sker i huset, ligesom vi vil sikre at der er en god relation at bygge videre på.